สมาคม-สมาชิก


Thai International Freight Forwarders Association
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
ส่วนมาตราฐานเออีโอ สำนักมาตราฐานพิธีการและราคาศุลกากร
บริษัท เอซีเอ็ม เซอร์วิสเซส  จำกัด เป็นสาขาประจำประเทศไทยของ  ACM LIMITED ณ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสถาบัน
ผู้ให้การรับรองมาตรฐานสากล (Certification Body :CB) ที่ได้รับการรับรองจาก The United Kingdom Accreditation Service 
หรือ UKAS โดยบริษัทฯ ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน สากลต่าง ๆ อาทิ ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 29110 เป็นต้น และมีสาขาในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกกว่า 24 ประเทศ
ISO 9001 : 2015 Quality Management Systems
คลิก!! เช็คพิกัดศุลกากรได้ที่นี่
คลิก!! เช็ควันเรือเข้า
OVERSEAS PROJECT CARGO ASSOCIATION


Powered by MakeWebEasy.com